1. Cash Voucher trị giá 7.999.000 VND nett sử dụng dịch vụ lưu trú
    VND 7,999,000 nett Cash Voucher for Accommodation service
   – Áp dụng cho 10 đêm phòng đơn lưu trú liên tiếp hoặc không liên tiếp đối với loại phòng Deluxe (City View) có bao gồm ăn sáng.
     Applicable to 10 consecutive room nights or non-consecutive stay for Deluxe Room (City View) with breakfast for one person.
   – Nếu khách không không lưu trú liên tiếp 10 đêm phòng, khách vẫn sẽ được tính trừ dần sau mỗi thời gian lưu trú tại Saigon Hotel cho đến khi đủ 10 đêm phòng.
     If the guests do not stay for 10 consecutive room nights, they will still be charged gradually after each stay at Saigon Hotel until the 10 room nights are used up.

2. Các loại mệnh giá voucher tiền mặt như sau:
    The types of cash voucher denominations are as follows:
   – VND 399,000 cho voucher trị giá VND 500,000.
     VND 399,000 is worth VND 500,000.
   – VND 749,000 cho voucher trị giá VND 1,000,000.
     VND 749,000 is worth VND 1,000,000.
   – VND 1,399,000 cho voucher trị giá VND 2,000,000.
     VND 1,399,000 is worth VND 2,000,000.
   – VND 1,949,000 cho voucher trị giá VND 3,000,000.
     VND 1,949,000 is worth VND 3,000,000
Voucher này được sử dụng thanh toán cho các dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Nhà hàng Saigon Oriental và The Coffee 41.
This Voucher is accepted to pay for accommodation and catering services at Saigon Oriental Restaurant and The Coffee 41.

3. Voucher giá 288.000 VND nett sử dụng cho “Buffet Ốc” dành cho 01 ngừoi chưa bao gồm thức uống.
VND 288,000 nett Voucher “Buffet Ốc” for one person without drinks.

4. Voucher giá 333.000 VND nett sử dụng cho “Buffet Ốc” dành cho 01 ngừoi bao gồm thức uống.
    VND 333,000 nett Voucher “Buffet Ốc” for one person with drinks.

    Vui lòng cho chúng tôi biết nếu tôi được hỗ trợ thêm.
    Kindly feel free to let us know should I be in further assistance.

    Email: info@saigonhotel.com.vn
    Tel: +84 909 61 22 60