Saigon Hotel accompanies to the World’s Environment Day – June 5th, 2021.

The theme of this year’s World Environment Day is Ecosystem Restoration. We could not go back in time but we can contribute our efforts by now to restore the environment in many ways such as planting trees, changing to healthy diets, removing pressures to help nature restore itself etc.. At Saigon Hotel, we always do our utmost to bring the greenest and healthiest environment to our beloved guests and SGH family’s associates. Each and every member of our SGH family is working together to build a green space for our working spaces by doing practical things such as creating more green offices, limiting the use of disposable plastic/paper containers, sorting waste at the source and especially raising the awareness of minimizing the limited resources from nature such as electricity, water supply … in the hotel daily operation. Some of the results may not be immediately obvious, but they are certainly actions that reduce harm to the global ecosystem and gradually contribute to bringing green to our Earth. MAKE THE PLANET BLUE AGAIN!

Let’s accompany Saigon Hotel to restore our GREEN PLANET with our whole hearts!

#SGH #WorldEnvironmentDay2021, #Maketheplanetblueagain

Khách sạn Sài Gòn đồng hành cùng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2021.

Chủ đề ngày Môi trường Thế giới năm 2021 là “Phục hồi hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration). Chúng ta không thể quay ngược thời gian nhưng chúng ta có thể góp một chút sức mình để làm phục hồi môi trường theo nhiều cách như trồng cây, thay đổi chế độ ăn lành mạnh, loại bỏ các áp lực để thiên nhiên tự phục hồi … Khách sạn Sài Gòn chúng tôi luôn cố gắng góp phần mang lại một môi trường xanh và lành mạnh nhất đến quý Khách hàng cũng như gia đình SGH. Mỗi một thành viên trong gia đình SGH chúng tôi đang cùng chung tay xây dựng không gian xanh cho khu vực làm việc của mình bằng những việc làm thiết thực như tạo thêm nhiều mảng xanh bên trong khu vực khách sạn, hạn chế sử dụng các dụng cụ đựng bằng nhựa/ giấy xài một lần, phân loại rác thải ngay tại đầu nguồn và đặc biệt là nâng cao ý thức tiết giảm tối đa các nguồn lực có hạn từ tự nhiên như điện năng, nước cấp … trong hoạt động hàng ngày. Một số những kết quả sẽ không thấy được rõ ràng ngay nhưng chắc chắn đó đã và đang là những hành động giảm thiểu nguy hại đến hệ sinh thái toàn cầu và dần dần góp phần mang lại mảng xanh cho Trái Đất của chúng ta. MAKE THE PLANET BLUE AGAIN!

Hãy đồng hành cùng Khách sạn Sài Gòn phục hồi hệ hành tinh xanh của chúng ta bằng tất cả trái tim!

#SGH #WorldEnvironmentDay2021, #Maketheplanetblueagain